Khóa học chuyên sâu về Khai hải quan và làm CO

– Sau khi học xong khóa học này học viên sẽ có kinh nghiệm ít nhất 2 năm.
– Học viên sẽ lên được tờ khai Hải Quan phần mềm ECUS5 VNACCS ít nhất 3 loại hình ( nhập kinh doanh tiêu dùng , gia công xuất khẩu, xuất kinh doanh,…)
– Nắm được những thông tư nghị định của các loại mặt hàng hiện tại và chính sách hàng hóa.
– Học viên sẽ đọc hiểu, kiểm tra chứng từ và làm lại chứng từ một cách chính xác.
– Nắm rõ được các quy trình làm C/O, nộp C/O.